Pedagogisk analyse som metode for å bedre barns psykosisiale miljø

Tre-årig kompetansehevingsprosjekt for alle barnehager, skoler og PPT i Eidsvoll kommune, finansiert av fylket.

Hele personalgruppa skal i tre år framover være med på felles prosjekt i kommunen som har som mål å bedre det psykososiale barnehage- og skolemiljøet. Det er et anti-mobbeprosjekt som kommer i kjølvannet av ny paragraf om nettopp barnas psykososiale miljø i barnehage- og opplæringsloven.

Vi skal lære å bruke pedagogisk analyse som verktøy. Det er en måte å se på praksisen vår på, finne hverdagssituasjoner som har forbedringspotensiale, gå i oss selv og se på opprettholdende faktorer, finne egnet fagstoff og prøve ut tiltak.

Foreldrene, barna og de ansatte skal nå i høst svare på spørreundersøkelser for at vi skal få kartlagt områder vi trenger å jobbe med hos oss. Så etter en periode med dypere analyse og tiltaksutprøving blir det nye spørreundersøkelser for å se om vi har bedret kvaliteten på praksisen vår. Personalet får opplæring i metoden og egnede kompetansepakker fra Senter for praksisrettet utdanning (SePu), Høgskolen i Innlandet.