Vi har også kontakt med Steinerhøgskolen i Oslo og et samarbeid med Steinerskolen både i Hurdal og på Eidsvoll.

Barnehagen er medlem av Steinerbarnehageforbundet. Dette forbundet er faglig veilednings- og samarbeidsorgan for barnehagene. En gang i året arrangeres et landsomfattende barnehagestevne med pedagogiske forelesninger, kunstneriske øvelser og samtaler omkring barnehagespørsmål. Vi har de siste årene deltatt i felles Rekomp - kompetansehevingsprosjekt for ansatte i steinerbarnehagene finansiert av fylkene.

Tilsvarende deltar vi også i et felles prosjekt for alle barnehager, skoler og PPT i Eidsvoll kommune. Det er felles samlinger for barnehagelærere og for styrere gjennom året, for prosjektet, for overgang barnehage-skole og for barnehagefaglig samarbeid og annen kompetanseheving.

Foreldresamarbeid
Vi ønsker å skape et tillitsfullt og godt forhold mellom barnehagen og de foresatte. Den daglige kontakten mellom foresatte og barnehagepersonalet ved bringing og henting av barn, gir mulighet for å utveksle informasjon som er av stor betydning for alle parter.

Foreldremøtene brukes til presentasjon av det pedagogiske arbeidet, samtaler, temaer, og om barnehagegruppen samt praktiske opplysninger.
Det blir gjort avtale om samtaler med alle foresatte i løpet av året. Utover dette er det mulighet for flere samtaler dersom det er behov for det.

Foreldreråd og samarbeidsutvalg
§4 i Lov om barnehager
For å sikre samarbeide med barnas hjem skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna i barnehagen.
Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte, eiere og ansatte i barnehagen.

  1. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressen til foreldrene, og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.
  2. Foreldrerådet skal bli forelagt og har rett til å uttale seg om saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen.
  3. Ved avstemning i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn, og vanlig flertallsvedtak gjelder.
  4. Samarbeidsutvalget skal drøfte/samordne/rådgi i saker vedrørende driften av barnehagen, bidra til godt samarbeid mellom foreldre og ansatte og fremme barnehagen i lokalsamfunnet.

SU spiller en aktiv rolle i vår barnehage og leder foreldrearbeidet gjennom en rekke komiteer. De organiserer dugnader og er også med på å arrangere 17. mai feiring og markeder i løpet av året.